Czyszczenie obiektów i instalacji przemysłowych

 1. Utrzymywanie czystości i porządku na obiektach przemysłowych kotłowni i maszynowni i innych pomieszczeniach ruchu energetycznego elektrowni, elektrociepłowni, hut, cegielni i innych obiektów przemysłowych, jak również urządzeń i instalacji zlokalizowanych w tych pomieszczeniach, w tym w strefach zagrożenia wybuchem pyłów i gazów.
 2. Obsługujemy największy na świecie Zielony Blok w Elektrowni Połaniec- o mocy jednostki 205 MW. Blok składa się z kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym, zraszacza elektrostatycznego i instalacji odsiarczania
 3. Specjalistyczne czyszczenie urządzeń i instalacji linii produkcyjnych obiektów przemysłowych, mające na celu utrzymywanie ich sprawności technicznej, bądź przygotowanie do napraw awaryjnych, ewentualnie planowanych remontów, w tym:
 • Przygotowanie kotła bloku energetycznego elektrowni (elektrociepłowni) do remontu obejmujące w szczególności oczyszczanie powierzchni ogrzewalnych (wewnątrz kotła), jak również oczyszczenie kotła z zewnątrz wraz z jego urządzeniami pomocniczymi,
 • Przygotowanie turbozespołu (turbina parowa, generator) bloku energetycznego elektrowni (elektrociepłowni) wraz z jego urządzeniami pomocniczymi do remontu obejmujące w szczególności oczyszczanie turbozespołu i urządzeń pomocniczych z zewnątrz.
 • Przygotowanie urządzeń i instalacji obiektów pozablokowych elektrowni (elektrociepłowni) np.: nawęglania, magazynowania i transportu biomasy, odsiarczania spalin, odpopielania, pompowni wody chłodzącej, stacji uzdatniania wody itp. do remontu, poprzez oczyszczenie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni tych urządzeń i instalacji,
 • Usuwanie osadów z wnętrz wszelkiego rodzaju rur, np: wymienników ciepła (w tym skraplaczy turbin parowych elektrowni i elektrociepłowni), chłodnic, rurociągów przesyłowych wszelkiego rodzaju mediów, rurociągów instalacji ściekowych
 • Oczyszczanie kanałów hydroodżużlania elektrowni (elektrociepłowni), osadników, rząpi, kanałów instalacji odwodnień,
 • Oczyszczanie wewnętrznych powierzchni wielkogabarytowych zbiorników i cystern, oraz wagonów po rozładunku
 • Oczyszczanie pomieszczeń i instalacji ruchu elektrycznego: np.: rozdzielnie, kanały i tunele kablowe, przedpola transformatorów dużej mocy, pola odgromowe
 • Przygotowywanie do remontu urządzeń walcowni, stalowni w hutach stali
 1. Inne prace czyszczeniowe, w zależności od potrzeb klienta
 2. Wykonywanie inspekcji wnętrza rurociągów o średnicach od 150 do 1000 mm i na długościach do 350 m.
Wróć do góry